Biyografi

Prof. Dr. Şaban Ali DÜZGÜN

1968’de Gümüşhane’de doğdu.

1985’de Gümüşhane Merkez İmam Hatip Lisesi’nden, 1989’da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

Seyyid Ahmet Han ve Hint-Alt Kıtasında modernist hareketlerle ilgili yüksek lisansını tamamladı. Tez araştırması için School of Oriental and African Studies’te (SOAS, Londra) bulundu (1992)

Doktorasını Nesefi ve İslam Filozoflarında Allah-Alem İlişkisiadıyla Ankara Üniversitesi’nde tamamladı (1996).

2000-2001 akademik yılında Vatikan Gregoriana Üniversitesi’nde (Roma) çalıştı.

2003-2004 akademik yılında Georgetown Üniversitesi’nde (Washington, DC) ders verdi.

2005’de profesör oldu.

2007-2008 Fulbright’la Birmingham Southern College’da (ABD) ders verdi.

2013-2014 akademik yılında Uluslararası Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesinde (Türkistan, Kazakistan) çalıştı.

TOBB-ETÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde İslam Düşüncesinde Siyasal Teorilerdersini okuttu.

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi’nde (TODAİE) İslam Düşüncesinde Siyasal Teorilerdersini okutmaktadır.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi lisansüstü programında Islam and Peacedersini vermektedir.

NATO-COE-DAT bünyesinde beş yıl Islam, Peace and Violence; Winning Back Religion: How To Create Counter Rhetoric Against ISIS and Similar Terrorist Organisationsadıyla seminer ve konferanslar verdi. (Almanya, Fransa, Karadağ, Ukrayna, Kırgızistan ve Türkiye).

T.C. Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi’nde İslam ve Uluslararası İlişkiler Teorisi’ne dair seminerler verdi.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İngilizce İlahiyat bölüm başkanlığı yaptı.

Ankara Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi’nin eş-editörlüğünü yürüttü.

Kelam Araştırmaları Dergisi’nin kurucu editörüdür.

Fulbright Türkiye Seçici Komisyonu üyesidir.

Ankara Ü. İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı başkanı ve Fakülte Kurulu üyesidir.

Arapça, İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

 

Eserleri

 1. Din, Birey ve Toplum(Ankara: Akçağ Yay., 1997).
 2. Seyyid Ahmet Han ve Entelektüel Modernizmi(Ankara: Akçağ Yay., 1997).
 3. Nesefi ve İslam Filozoflarında Allah-Alem İlişkisi(Ankara: Akçağ Yay., 1997).
 4. Sosyal Teoloji: İnsanın Yeryüzü Serüveni(Ankara: Akçağ Yay., 1999).
 5. İnsan Hakları Eğitimi(Ankara: Yeni Çizgi Yay., 2000).
 6. Uncovering Islam: Questions and Answers About Islamic Beliefs and Teachings (Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2005).
 7. Allah Tabiat ve Tarih: Teolojide Yöntem Sorunu ve Teolojinin Meta-paradigmatik TemelleriAnkara: Lotus, 2005).
 8. Sistematik Kelam(Komisyon) (Ankara Üniversitesi: Ankuzem, 2005).
 9. İslam Bilimlerinde Yöntem(Komisyon) (Ankara Üniversitesi: Ankuzem, 2005).
 10. Varlık ve Bilgi: Aydınlanmanın Keşif Araçları(Ankara: Beyaz Kule Yay., 2008).
 11. Çağdaş Dünyada Din ve Dindarlar(Ankara, 2016).
 12. Sarp Yokuşun Eteğinde İnsan(Ankara: Otto Yayınları, 2016).
 13. Dini Anlama Kılavuzu(Ankara: Otto Yayınları: 2017).
 14. Dini Düşüncede Sorunlar ve Yorumlar(Editör) (İstanbul: Endülüs Yay., 2016).
 15. Dini Düşüncede Gelenek, Dönüşüm ve Gelecek(Editör) (İstanbul: Endülüs Yay., 2017).
 16. Kelam El Kitabı(Editör) (Ankara: Grafiker Yay., 2015).
 17. İslam İnanç Esasları El Kitabı(Editör) (Ankara: Grafiker Yay., 2015).
 18. Maturidi’nin Düşünce Dünyası(Editör) (Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., 2011).
 19. Adem’den Öncesine Dönüş(Ankara: Otto Yayınları, 2017).

 Çeviri Kitap

Kur’an Yorumunda Çağdaş Yönelimler  (J.M.S Baljon’dan çeviri) (Ankara: Fecr Yayınevi, 1994)

Tahkik Kitap

Tabsiratu’l-Edille fî Usuli’d-Din li Ebu’l Muin an-Nesefi(Hüseyin Atay’la birlikte) İkinci Cilt, Edisyon Critique, DİB Yayınları, Ankara 2004.

Yayınlanan Makalelerinden Bazıları

*“Rasyonalist Düşüncenin Son Dönem Kur’an Yorumuna Etkileri”, İkinci Kur’an Sempozyumu”, (4-5 Kasım 1995. Ankara 1996) (ss. 305-325).

*“Evrensellik Düşüncesi ve İslam Dünyasındaki Yansımaları” AÜİFD,  cilt: XXXV, Ankara, 1996, (ss.507-519).

*“İslam Düşüncesinin Evrenselliği”, Diyanet İlmi Dergi, cilt.32, no.2, Ocak, 96 (ss.55-66).

*“Batıdaki İslam İmajını Oluşturan Etkenler”, İslam İmajı, TDV Yayınları, Ankara, 1996 (ss. 259-281).

*“Sosyal Değişim Kavramı ve Temelleri”, AÜİFD, Cilt.XXXVIII, Ank. 1998 (ss309-332)

*“Sosyal Teoloji: Varoluş Sürecine İnsanın Katkısı”,  Islamiyat, c.2, no:1, Ocak-Mart 1999 (ss. 85-112).

*“Sosyal Teoloji: Kelam’ın Fonksiyonel Yapısı”, Günümüz Kelam Problemleri, İzmir 2000.

*“İki Dünyanın Karşılaşması: Haçlı Seferleri Döneminde Müslüman ve Latin Batı Arasındaki İlişkiler”, Türkler Ansiklopedisi, cilt. 6; İslami Araştırmalar Dergisi, c.14, no:3-4, 2001.

*“Oriental Studies and Conception of Islam in the Crusade Period”, AÜİFD, c.XLII. Ankara, 2001.

*“Bir Problem Alanı Olarak Metafizik ve Metafiziksel Olmayan Bir Teolojinin İmkanı”, Günümüz İnanç Problemleri, Erzurum, 2002.

*“Bir Kelam Problemi Olarak Din-Dünya İlişkisi” Sempozyumu, AÜİFD, cilt. XLIV.

*“Şiddet ve Uzlaşma Sarmalında Medeniyetin Kurucu ve Taşıyıcı Unsurları” Düşünen Siyaset, sayı: 17, 2003.

*“Egzistansiyel Bir Teolojinin Önündeki Engel: Metafiziksel İçerik ve Yöntem”, Düşünen Siyaset, sayı: 18, 2003.

*“Bir Kelam Problemi Olarak Din-Dünya İlişkisi’ Sempozyumu”, KADER, Yıl:1, Sayı: 1, Ocak 2003

*Bir Problem Alanı Olarak Metafizik ve Metafiziksel Olmayan Bir Teolojinin İmkanı, KADER, Yıl:1, Sayı: 2, Temmuz 2003.

*“Method in Theology: Past Challenges and New Opportunities for Theology”,  (georgetown.edu/centers/woodstock/publications), 2004.

*“Tarihin Teolojik Yorumu ve İlahi Olan’ın Objektifleşme Alanı Olarak Tarih”, Düşünen Siyaset, yıl: 3, sayı:2, 2004.

*“Contextualizign the Term ‘Religious Experience’ in Theological Discourse”, Islam and Christian-Muslim Relations, cilt: 15, no: 4 Ekim, 2004.

*Tecrübe, Dil ve Teoloji: Dini Tecrübenin Teolojik Yorumu, KADER, Yıl: 2, Sayı:1, Ocak 2004.

*“İnsan Yetkinliğini Teolojik Olarak Temellendirmenin İmkânı”, (Türkçe ve Almanca) İnsan Onuru: İslam ve Hıristiyanlıktaki Temelleriiçinde Ekim 2005 – Ankara

*Kur’an’ın Tevhid Felsefesi, KADER, Yıl:3, Sayı:1, Ocak 2005

*“Pluralism And Christology  in A Postmodern Age: An Interview With Roger Haight”, Tabula Rasa, Yıl 4, Sayı: 11, 2004.

*İnsanın Yetkinliğini Teolojik Olarak Temellendirmenin İmkânı, KADER, Yıl: 4, Sayı: 2, Temmuz 2006

*Modern Uygarlığın Çatışmacı Doğası, Ay Vakti Dergisi, Medeniyet Özel Sayısı: 2007.

*İnsan Onuru ve Toplumsal Yaşam İçin Etik, KADER, Yıl: 5, sayı 1, 2007.

*“Kur’anın Oluşumu (Vahiy Süreci), KADER,Cilt: 5, Sayı: 2.

*  “İnsan Onuru ve Toplumsal Yaşam İçin Ahlak”, KADER, Cilt: 5, Sayı: 1 (2007)

*“Dinlerin Şehirleşme Kabiliyeti”, KADER,Cilt:7, sayı: 2

*“Ontolojik Egemenlikten Egemenliğin Ontolojisine”, KADER,Cilt: 6, Sayı: 2.

*“Aliya İzzet Begoviç ve Kurucu İrade Olarak İslam”,KADER, Cilt:7, Sayı: 1 (2009)

*“İslam’da Evrenselin Yerele Karşı Mücadelesi: İslam’a Yeni Katılan Farklı Coğrafyaların Entelektüel Tepkisi Olarak Hanefilik Örneği” (Tebliğ, Erciyes Üni., 2009)

*“Dinde Evrenselin Yerele Karşı Mücadelesi”, Kelam Araştırmaları Dergisi, Cilt 8, Sayı 1 (2010)

*Gazete Yazısı  “Devletin Dini Olur Mu?

http://www.stargazete.com/acikgorus/devletin-dini-olur-mu-haber-255933.htm

“Batı Düşüncesinde Ölüm Sonrasına İlişkin Tartışmalar: Eleştirel Bir Tahlil” AÜİF Dergisi, 60. Yıl Özel Sayısı (1) (2010).

Tercüme Makaleler

 1. “Bazı Kelamcıların Şeriat Kavramı Etrafındaki Tartışmaları” (Wilfred C. Smith, Islamiyat, (Şeriat Özel Sayısı) c.1, no: 4, Ekim-Kasım 1998 (ss.87-107).
 2. “İslam Kelamının Kökeni” (Joseph van Ess’ten), AÜİFD, c.XLI, ss.399-425.
 3. “Ebu’l Kelam Azad (188-1958): Çoğulcu Bir Toplumda Yaşanıp Algılanan İslam” (Christian Troll’dan), İslami Araştırmalar Dergisi, c. 7, no.1, Kış 1993-94 (ss.23-34).
 4. “Seyyid Ahmet Han (1817-1898) ve 19. Yüzyılda İslam Kelamı’nın Yeniden Oluşumu” (Christian Troll’dan),İslami Araştırmalar Dergisi, c.8, no.1 (1995) (ss.35-64).
 5. “İslam ve Hıristiyanlık Perspektiflerinden Sosyo-Politik Çoğulculuğun Temelleri” (Christian Troll’dan) AÜİFD, 75. yıl özel sayısı (2001).
 6. “Hıristiyanların İsa’yı Algılama Biçimi ve Bunun Müslümanların Algılama Biçimiyle Karşılaştırılması” (John Hick’ten), Islamiyat, Hz.İsa Sayısı, Ocak, 2001.


Bildiri Sunduğu Ulusal ve Uluslararası Bazı Kongreler

*Yeşil Kitap Toplantıları, (Kasım, 1994) Tripoli, Libya.

*Convegno, (18-20 Mart, 2009), Roma, İtalya.

*Monotheismus im Islam (İslam’da Monoteizm)(Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi (Kasım, 2008), Münih, Almanya.

*Winning Back Religion –Countering the Misuse of Scripture Against Terrorism, NATO konferansı (Kasım, 2009)

*Teaching Islam in Germany: Challenges and Opportunities, (Eugen Biser Stiftung’a Sunum,) (Kasım, 2009), Münih, Almanya.

*Günümüz Türkiye’sinde İslam, Uluslararası Kongre, (8-09 Ekim, 2009), Kayseri.

*Kur’an ve Hz. Peygamber, Avustralya Kutlu Doğum Konferansları (Mayıs, 2010)

*Theology and Question of Violence in Religion, NATO, Centre of Excellence Defence Against Terrorism, (Mayıs 2010) Ankara.

*Kadın Rollerine Kur’an’ın Değerler Sisteminin Kaynaklığı, Kur’an ve Kadın Sempozyumu, DİB Kadın Faaliyetleri Merkezi, (Haziran, 2010) Ankara.

*Religion of Truth vs Religions of Identity,Selanik Aristotle Üniversitesi, (25 Mayıs, 2010) Selanik, Yunanistan.

*Soziale Marktwirtschaft Und Deren Perzeption Im Islam, Konrad Adanauer Stiftung, (Eylül, 2010), Ankara.

*Prevention of Recruitment of Terrorist Organizations COE-DAT Workshop, (04-05 Eylül 2012), Ankara.

*Capacity Building Against Terrorism, (11-15 Haziran 2012) Bişkek, Kırgızistan.

*Islam in Europe, (19-21 Nisan, 2012), Zagreb, Hırvatistan.

*Drustveni Polozaj Muslimanke U Europi: Social Status of A Muslim Woman in Europe, (26-27 Nisan, 2013), Zagreb, Hırvatistan.

*Defense Against Terrorism, (10-14 Mart, 2014), Ankara.

*KADEM, 2. Uluslararası Disiplinlerarası Kadın Araştırmaları Kongresi, (11-13 Aralık 2015), Sakarya.

*International Countering Violence Extremism, (2015) Dubai, KATAR.

*Uluslararası Din ve Şiddet Sepozyumu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, 23-25 Ekim, 2015, Rize.

*The State of Affairs in Foreign Terrorist Figters Research Workshop, (22-23 Haziran 2015), Ankara.

*Günümüz İslam Dünyasında Meseleler ve Çözüm Yolları, (10-12 Ekim, 2016), İstanbul.

*SETA-SESRIC-ORSAM Radicalization and Violent Extremism, (2 Mart 2016), Ankara.

* I. Uluslararası Güvenlik Sempozyumu, (02-04 Aralık, 2016) Antalya.

*‘Fıtrat’, Seminar Fur Islamische Theologie, (18 Mart,2016). Paderburn,Almanya.

*Din Şurası Olağanüstü Toplantısı, (3-4 Ağustos, 2016), Ankara.

*‘Building Bridges: Monotheism in Religions’, (Mayıs, 2016), Washington, DC, ABD.

*Dini Temsil Sorunu Sempozyumu, (28-29 Nisan 2017), Erzurum.

*Rahma: Muslim and Christian Studies in Mercy, (3-15 Ekim, 2017), Roma, İtalya.

*İLESAM 2. Milli Birlik ve Beraberlik Sempozyumu, MEB Şura Salonu (22 Mart, 2018), Ankara.

*Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısı VIII: Dinin Anlaşılması Meselesi Sabiteler ve Değişkenler, (11-12 Mayıs, 2018), İstanbul.
İdari Görevler

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcısı (1998-2001)

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İngilizce İlahiyat Bölüm Başkanı (2009-2012)

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Kelam Anabilim Dalı Başkanı (2009- )

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyesi (2016- )
Projeler

The Possibility of Non-Metaphysical Theology (2003). Destekleyen kuruluş: Woodstock Theological Center, Washington, DC (ABD).

Kuruluşunun 60. Yılında A.Ü. İlahiyat Fakültesi: Türkiye’de İlahiyat Fakülteleri ve Dini Bilginin Niteliği (2009). (Destekleyen Kuruluş: Ankara Üniversitesi).

Tematik Kelam Toplantıları: İslam Düşüncesinde Sorunlar ve Yorumlar (2016). (Destekleyen Kuruluş: Endülüs Y.).

İslam Bilimlerine Giriş (2016). (Destekleyen Kuruluş: Otto Y.).

Tematik Kelam Toplantıları: Dini Düşüncede Değişim Dönüşüm ve Gelecek (2017). (Destekleyen Kuruluş: Endülüs Y.).

İmam Maturidi: Kayıp Aydınlanmanın İzinde(2018) Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı’yla (Destekleyen Kuruluş: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı).

 

Ödüller

2006 Ankara Üniversitesi Bilimsel Yayınları Özendirme Desteği

2017 Mevlana Kültür ve Sanat Ödülü

2018 Bilimsel Yayınları Özendirme Desteği

 

Prof.Dr.Şaban Ali Düzgün

Graduated from Faculty of Theology in Ankara University in 1989, He prepared his MA thesis on Muslim modernist  movements in Indian Sub-Continent. He studied his thesis in SOAS, London.
He obtained his PhD from Ankara University. His dissertation was on a comparative study between Muslim Theologians and Philosophers on God-World Relations.
In the academic year 1999-2000 he lectured in Gregorian University, Rome.
He was visiting fellow in Georgetown University, Washington, DC in the academic year of 2003-2004.
As a Fulbright Scholar he taught in Birmingham Southern College in 2007. Within this framework he lectured in Alabama Univ., University of Montavello.
He taught in International Turkish-Kazakh University of Ahmad Yasawi in Kazakhistan in the academic year of 2012-2013.
He led international English Theology Department of the University for two years.
He served as the editor of Theological Journal of Divinity Faculty of Ankara Univ. for six years.
He is the editor of online Journal of Theological Studies (www.kelam.org/kader).

He chaired English Theology Department for two years.

Now serves as head of Theology Department in Ankara University.

His Published Works

Books

1. Religion, Individual and Society (Ankara, 1997)

2. Syed Ahmad Khan and His Intellectual Modernity (Ankara, 1997)

3. God-World Relationship in an-Nasafiî and Muslim Philosophers (Ankara, 1997)

4. Social Theology: Human Contribution to the Process of Becoming (Ankara, 1999)

5. Uncovering Islam: Questions and Answers About Islamic Beliefs and Teachings,       (Ankara:DİB Publ., 2004).

6. God, Nature and History: Method in Theology and Meta-Paradigmatic Roots of Theology (Ankara: Lotus publ., 2005)

7. Systematic Theology, (Ankara: Publ. of Ankara University, 2005)

8. Methodology in Islamic Sciences, (Ankara: Publ. of Ankara University, 2005)

9. Being and Knowledge: The Instruments of Enlightenment (Ankara 2008).

10. Man on the Hills of Steep Path, Ankara 2012.

11. Religion and Religious People in Contemporary World, (Ankara, 2012).

12. Kalam (Muslim Philosophical Theology) (ed.), (Ankara, 2012).

13. Principles of Islamic Creed (ed.), (Ankara, 2013).

Edition Critique:

 1. Tabsiratu’l-Edille fi Usuli d’Din li Abu’l Muin an-Nesefi, (Laying Arguments for the Fundamental of Religion by Abu’l Muin an-Nasafi) second volume (Ankara, 2004)Articles

1.“Social Theology: Human Contribution to the Existential Process”,  Islamiyat, vol. 2, no: 1,  January-March 1999 (pp. 85-112).

2.“The Idea of Universality and Its Reflections in the Islamic World” Periodical of Divinity Faculty, vol:XXXV, Ankara, 1996, (pp.507-519).

3.“The Concept of Social Change and Its Foundations”, Periodical of Divinity Faculty, Cilt.XXXVIII, Ank. 1998 (pp..309-332)

4.“Essentials Formating West’s Image of Islam”,  Islamic Image, TDV Publications, Ankara, 1996 (pp. 259-281).

5.“Universality of Islamic Thought”, Scientific Journal of Diyanet, vol.32, no.2, Ocak, 96 (pp.55-66).

6.“Impact of Rationalist Thought on Recent Qur’anic Interpretation” , Second Symposium on Qur’an”   4-5 November 1995. Ankara 1996) pp. 305-325.

7.“Encounter Between the Two Worlds: Relations Between Latin West and Muslim World in the Crusade Period”  Islamic Research Journalvol:15, no:1, 2002 and in Encyclopedia of Turks, vol: 6.

8.“The First Orientalist Studies in the Crusade Period”, Periodical of Divinity Faculty, cilt,  XLII.Ankara, 2001.

9. “Metaphysics as a Problematic and the Possibility of Non-Metaphysical Theology”,  in Current Credal Problems, ed. (Erzurum, 2002).

10. “Social theology: Functional Structure of Theology”, Current Theological Problems, (İzmir, 2000).

11. “The Religion-World Relation as a Theological Problem: An Evaluation, AUIFD, vol: XLIV.

12. “Constructive and Transmittive Elements of Civilizations between Violence and Reconcilation”, Düşünen Siyaset, n:17, 2003.

13. “An Obstacle to Existential Theology: Metaphysical Content and Method”, Düşünen Siyaset, n: 18, 2003.

14. “Experience, Language and Theology: Theological Interpretation of Religious Experience”,  The Journal of Tasavvuf, Year: 5, n: 13, 2004.

15. “Method in Theology: Challenges and Opportunities for Theology”,   (georgetown.edu/centers/woodstock/publications)

16. “History as the Objectification Realm of Divine Being: Theological Interpretation of History”, Düşünen Siyaset, year: 3, n:2, 2004.

17. “Contextualizing the Term ‘Religious Experience’ in Theological Discourse”, Islam and Christian Muslim Relations, vol: 15, October, 2004.

18. Pluralism and Christology  in a Postmodern Age: An Interview With Rroger Haight”, Tabula Rasa, year: 4, no: 11, 2004.

19. “Globalism and Transformatin in the Religious Values”, Religious Researches (Dini Araştırmalar), vol.6, no: 17, December, 2003.

20. “The Problematic of Discussion on the Conceptions of God”, in Conceptions of God and its Impact on Society, Sakarya, 2005.

21. “The Possibility of Demonstrating Human Capability Theologically” in Human Honour in Christian and Muslim Traditions, presented to a symposium held by Ankara and Osnabrück (Germany) Universities (Ankara, 2006).

22. “Aliya Izzat Begovic and Founding Volition of Islam”, KADER, 2009.

23. “Monotheism and Henoteism in Religions”, lectured at Munich Maximillan University, November 2008.

24. “Teaching Islam in Germany: Challenges and Opportunities”, (Eugen Biser Stiftung, Münih) (November,  Germany 2009)

25. “The Dispute Between Local and Universal in Religion” Journal of Theological Research, vol.8, No: 1, 2010.

26. “Religion of Truth vs Religions of Identity” Thessaloniki Aristotle University, (Thessaloniki, Greece 25th May, 2010)

27. Theology and Question of Violence in Religion”, NATO, Centre of Excellence Defence Against Terrorism, (Ankara, Mayıs 2010).
28. “Should the State have a Religion”. An essay on paper:

http://www.stargazete.com/acikgorus/devletin-dini-olur-mu-haber-255933.htm

Book Translation :

1. Modern Muslim Qur’an Interpretation, from  J. M.S Baljon (Ankara, 1994)

Article Translation:

1.“Some Theologians’ Conception of Shari’a” (Wilfred C. Smith, Islamiyat, (Special Issue for Shari’a) vol.1, no: 4, October-November 1998 (pp.87-107).

2.“The Origin of Muslim Theology” (From Joseph van Ess), Periodical of Divinity Faculty, vol. XLI, pp.399-425.

3.Mavlana Abu’l Kelam Azad (188-1958): Islam Lived and Perceived Within a Pluralistic Community” (From Christian Troll), Islamic Research Journal, vol. 7, no.1, Winter 1993-94 (pp.23-34)

4.Syed Ahmad Khan (1817-1898) and Reformation of Islamic Theology in 19. Century”, vol.8, no.1 (1995) (pp.35-64).

5.“Foundations of Socio-Political Pluralism From Islamic and Christian Perspectives”, Periodical of Divinity Faculty , Special Issue (2001)

6. “Christianity’s Conception of Jesus Christ and Its Relation to Islam” Islamiyat, Special Issue for Jesus Christ for 2000th anniversary,  January 2001.