Biyografi

Prof. Dr. Şaban Ali DÜZGÜN

1968 Gümüşhane’de doğdu. 1989’da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Seyyid Ahmet Han ve modernist hareketlerle ilgili yüksek lisans çalışmasını tamamladı. Bu çerçevede İngiltere’de, School of Oriental and African Studies’de (SOAS) çalıştı. Doktorasını Nesefi ve İslam Filozoflarında Allah-Alem İlişkisi adıyla verdi. 2000-2001 akademik yılında öğretim üyesi değişimi programı çerçevesinde Gregoryan Üniversitesi’nde (Roma); 2003-2004 akademik yılında ise Georgetown Üniversitesi’nde (Washington, DC) misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. 2005’de profesör oldu. 2007-2008 eğitim öğretim yılında, Fulbright Muslim Scholar olarak Birmingham Southern College’da öğretim üyesi olarak çalıştı. Alabama Üniversitesi, Montevallo Üniversitesi, Samford Üniversitesi’nde ders ve seminerler verdi. Uluslar arası Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesinde (Kazakistan) ders verdi (2013). Fulbright Türkiye Seçici komisyon üyesidir. İngilizce İlahiyat Bölüm Başkanlığını yürütmüştür (2010-2012). İnternet Kelam Araştırmaları Dergisi’nin editörlüğünü yapmaktadır (www.kelam.org/dergi). Hali hazırda Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı başkanıdır.  Çalışmalarından bazıları şunlardır:

KİTAPLARI

 1. Din, Birey ve Toplum (Ankara, 1997; 2012).
 2. Seyyid Ahmet Han ve Entelektüel Modernizmi (Ankara, 1997).
 3. Nesefi ve İslam Filozoflarında Allah-Alem İlişkisi (Ankara, 1997).
 4. Sosyal Teoloji:  İnsanın Yeryüzü Serüveni (Ankara, 1999; 2010).
 5. Uncovering Islam: Questions and Answers About Islamic Beliefs and Teachings, (DİB Yayınları, 2005) (2010 ikinci baskı).
 6. Allah Tabiat ve Tarih: Teolojide Yöntem Sorunu ve Teolojinin Meta-paradigmatik Temelleri, Ankara: Lotus, 2005; 2011)
 7. Sistematik Kelam, (Komisyon) (Ankara Üniversitesi: Ankuzem, 2005)
 8. İslam Bilimlerinde Yöntem, (Komisyon) (Ankara Üniversitesi: Ankuzem, 2005)
 9. Varlık ve Bilgi: Aydınlanmanın Keşif Araçları, (Ankara: 2008).
 10. Çağdaş Dünyada Din ve Dindarlar (Ankara, 2012)
 11. Sarp Yokuşun Eteğinde İnsan (Ankara, 2012)
 12. Matüridi’nin Düşünce Dünyası (Editör) (Kültür ve Turizm Bak. Yay. 2011).
 13. Kelam El Kitabı (Editör) (Grafiker Yay., Ankara, 2012).
 14. 14. İslam İnanç Esasları El Kitabı (Editör) (Grafiker Yay., Ankara, 2013).

Tercüme Kitap:

Kur’an Yorumunda Çağdaş Yönelimler  J.M.S Baljon’dan çev. (Ankara, 1994)

Edisyon Critique:

Tabsiratu’l-Edille fî Usuli’d-Din li Ebu’l Muin an-Nesefi, (Hüseyin Atay’la birlikte) İkinci Cilt, Edisyon Critique, DİB Yayınları, Ankara 2004.

Makalele ve Sunumlarından Bazıları:

* “Rasyonalist Düşüncenin Son Dönem Kur’an Yorumuna Etkileri”, İkinci Kur’an Sempozyumu”, (4-5 Kasım 1995. Ankara 1996) (ss. 305-325).

* “Evrensellik Düşüncesi ve İslam Dünyasındaki Yansımaları” AÜİFD,  cilt: XXXV, Ankara, 1996, (ss.507-519).

* “İslam Düşüncesinin Evrenselliği”, Diyanet İlmi Dergi, cilt.32, no.2, Ocak, 96 (ss.55-66).

* “Batıdaki İslam İmajını Oluşturan Etkenler”,  İslam İmajı, TDV Yayınları, Ankara, 1996 (ss. 259-281).

* “Sosyal Değişim Kavramı ve Temelleri”, AÜİFD, Cilt.XXXVIII, Ank. 1998 (ss309-332)

* “Sosyal Teoloji: Varoluş Sürecine İnsanın Katkısı”,  Islamiyat, c.2, no:1, Ocak-Mart 1999 (ss. 85-112).

* “Sosyal Teoloji: Kelam’ın Fonksiyonel Yapısı”, Günümüz Kelam Problemleri, İzmir 2000.

* “İki Dünyanın Karşılaşması: Haçlı Seferleri Döneminde Müslüman ve Latin Batı Arasındaki İlişkiler”, Türkler Ansiklopedisi, cilt. 6; İslami Araştırmalar Dergisi, c.14, no:3-4, 2001.

* “Oriental Studies and Conception of Islam in the Crusade Period”, AÜİFD, c.XLII. Ankara, 2001.

* “Bir Problem Alanı Olarak Metafizik ve Metafiziksel Olmayan Bir Teolojinin İmkanı”, Günümüz İnanç Problemleri, Erzurum, 2002.

* “Bir Kelam Problemi Olarak Din-Dünya İlişkisi” Sempozyumu, AÜİFD, cilt. XLIV.

* “Şiddet ve Uzlaşma Sarmalında Medeniyetin Kurucu ve Taşıyıcı Unsurları” Düşünen Siyaset, sayı: 17, 2003.

* “Egzistansiyel Bir Teolojinin Önündeki Engel: Metafiziksel İçerik ve Yöntem”, Düşünen Siyaset, sayı: 18, 2003.

* “Bir Kelam Problemi Olarak Din-Dünya İlişkisi’ Sempozyumu”, KADER, Yıl:1, Sayı: 1, Ocak 2003

* Bir Problem Alanı Olarak Metafizik ve Metafiziksel Olmayan Bir Teolojinin İmkanı, KADER, Yıl:1, Sayı: 2, Temmuz 2003.

* “Method in Theology: Past Challenges and New Opportunities for Theology”,   (georgetown.edu/centers/woodstock/publications), 2004.

* “Tarihin Teolojik Yorumu ve İlahi Olan’ın Objektifleşme Alanı Olarak Tarih”, Düşünen Siyaset, yıl: 3, sayı:2, 2004.

* “Contextualizign the Term ‘Religious Experience’ in Theological Discourse”, Islam and Christian-Muslim Relations, cilt: 15, no: 4 Ekim, 2004.

* Tecrübe, Dil ve Teoloji: Dini Tecrübenin Teolojik Yorumu, KADER, Yıl: 2, Sayı:1, Ocak 2004.

* “İnsan Yetkinliğini Teolojik Olarak Temellendirmenin İmkanı”, (Türkçe ve Almanca) İnsan Onuru: İslam ve Hıristiyanlıktaki Temelleri içinde Ekim 2005 – Ankara

* Kur’an’ın Tevhid Felsefesi, KADER, Yıl:3, Sayı:1, Ocak 2005

* “Pluralism And Christology  In A Postmodern Age: An Interview With Roger Haight”, Tabula Rasa, Yıl4, Sayı: 11, 2004.

* İnsanın Yetkinliğini Teolojik Olarak Temellendirmenin İmkânı, KADER, Yıl:4, Sayı: 2, Temmuz 2006

*Modern Uygarlığın Çatışmacı Doğası, Ay Vakti Dergisi, Medeniyet Özel Sayısı: 2007.

* İnsan Onuru ve Toplumsal Yaşam İçin Etik, KADER, Yıl: 5, sayı 1, 2007.

* “Kur’anın Oluşumu (Vahiy Süreci), KADER, Cilt: 5, Sayı: 2.

*  “İnsan Onuru ve Toplumsal Yaşam İçin Ahlak”, KADER, Cilt: 5, Sayı: 1 (2007)

* “Dinlerin Şehirleşme Kabiliyeti”, KADER, Cilt:7, sayı: 2

* “Ontolojik Egemenlikten Egemenliğin Ontolojisine”, KADER, Cilt: 6, Sayı: 2.

* “Monotheismus im Islam (İslam’da Monoteizm)” (Münih Münih Ludwig Maximilian Üniversitesinde Konferans) (2008).

* “Aliya İzzet Begoviç ve Kurucu İrade Olarak İslam”, KADER, Cilt:7, Sayı: 1 (2009)

* “İslam’da Evrenselin Yerele Karşı Mücadelesi: İslam’a Yeni Katılan Farklı Coğrafyaların Entelektüel Tepkisi Olarak Hanefilik Örneği” (Tebliğ, Erciyes Üni., 2009)

* “Winning Back Religion –Countering the Misuse of Scripture Against Terrorism”, NATO’ya konferans (Kasım, 2009)

* “Teaching Islam in Germany: Challenges and Opportunities”, (Eugen Biser Stiftung’a Sunum, Münih) (Kasım, 2009)

* “Dinde Evrenselin Yerele Karşı Mücadelesi”, Kelam Araştırmaları Dergisi, Cilt 8, Sayı 1 (2010)

* “Kur’an ve Hz.Peygamber” Avustralya Kutlu Doğum Konferansları (Mayıs, 2010)

* “Religion of Truth vs Religions of Identity” Selanik Aristotle Universitesinde verilen konferans, (Selanik, Yunanistan 25.5.2010)

* Theology and Question of Violence in Religion”, NATO, Centre of Excellence Defence Against Terrorism, (Ankara, Mayıs 2010)

* “Kadın Rollerine Kur’an’ın Değerler Sisteminin Kaynaklığı”, Kur’an ve Kadın Sempozyumu, DİB Kadın Faaliyetleri Merkezi, (Haziran, 2010)

* Gazete Yazısı  “Devletin Dini Olur Mu?

http://www.stargazete.com/acikgorus/devletin-dini-olur-mu-haber-255933.htm

* Röportaj Metni: “Dinin Ruhu Kabuğuna Kurban Ediliyor”

http://www.turktime.com/haber/PROF-DUZGUN-TURKTIME-A-KONUSTU-DININ-RUHU-KABUGUNA-KURBAN-EDILIYOR/90904

“Batı Düşüncesinde Ölüm Sonrasına İlişkin Tartışmalar: Eleştirel Bir Tahlil” AÜİF Dergisi, 60. Yıl Özel Sayısı (1) (2010).

*  Habertürk röportajı:

http://www.haberturk.com/gundem/haber/710933-kuran-telekulagi-kiniyor

* “Çağdaş Meydan Okumalar Karşısında Ulema: İmkânlar ve Riskler”, Kamuda Sosyal Politika, Memur-Sen Yay. Ocak 2013, ss.17-24.

Tercüme Makaleler:

1. “Bazı Kelamcıların Şeriat Kavramı Etrafındaki Tartışmaları” (Wilfred C. Smith, Islamiyat, (Şeriat Özel Sayısı) c.1, no: 4, Ekim-Kasım 1998 (ss.87-107).
2. “İslam Kelamının Kökeni” (Joseph van Ess’ten), AÜİFD, c.XLI, ss.399-425.
3.  “Mavlana Ebu’l Kelam Azad (188-1958): Çoğulcu Bir Toplumda Yaşanıp Algılanan İslam” (Christian Troll’dan), İslami Araştırmalar Dergisi, c. 7, no.1, Kış 1993-94 (ss.23-34).
4. “Seyyid Ahmet Han (1817-1898) ve 19. Yüzyılda İslam Kelamı’nın Yeniden Oluşumu” (Christian Troll’dan), İslami Araştırmalar Dergisi,  c.8, no.1 (1995) (ss.35-64).
5. “İslam ve Hıristiyanlık Perspektiflerinden Sosyo-Politik Çoğulculuğun Temelleri” (Christian Troll’dan) AÜİFD, 75. yıl özel sayısı (2001).
6. “Hıristiyanların İsa’yı Algılama Biçimi ve Bunun Müslümanların Algılama Biçimiyle Karşılaştırılması” (John Hick’ten), Islamiyat, İsa Sayısı, Ocak, 2001.
Not: KADER, (Kelam Araştırmaları Dergisi) internet dergisidir ve burada yayınlanan makalelere www.kelam.org/kader linkinden ulaşılabilir)

Prof.Dr.Şaban Ali Düzgün

Graduated from Faculty of Theology in Ankara University in 1989, He prepared his MA thesis on Muslim modernist  movements in Indian Sub-Continent. He studied his thesis in SOAS, London.
He obtained his PhD from Ankara University. His dissertation was on a comparative study between Muslim Theologians and Philosophers on God-World Relations.
In the academic year 1999-2000 he lectured in Gregorian University, Rome.
He was visiting fellow in Georgetown University, Washington, DC in the academic year of 2003-2004.
As a Fulbright Scholar he taught in Birmingham Southern College in 2007. Within this framework he lectured in Alabama Univ., University of Montavello.
He taught in International Turkish-Kazakh University of Ahmad Yasawi in Kazakhistan in the academic year of 2012-2013.
He led international English Theology Department of the University for two years.
He served as the editor of Theological Journal of Divinity Faculty of Ankara Univ. for six years.
He is the editor of online Journal of Theological Studies (www.kelam.org/kader).

He chaired English Theology Department for two years.

Now serves as head of Theology Department in Ankara University.

His Published Works

Books

1. Religion, Individual and Society (Ankara, 1997)

2. Syed Ahmad Khan and His Intellectual Modernity (Ankara, 1997)

3. God-World Relationship in an-Nasafiî and Muslim Philosophers (Ankara, 1997)

4. Social Theology: Human Contribution to the Process of Becoming (Ankara, 1999)

5. Uncovering Islam: Questions and Answers About Islamic Beliefs and Teachings,       (Ankara:DİB Publ., 2004).

6. God, Nature and History: Method in Theology and Meta-Paradigmatic Roots of Theology (Ankara: Lotus publ., 2005)

7. Systematic Theology, (Ankara: Publ. of Ankara University, 2005)

8. Methodology in Islamic Sciences, (Ankara: Publ. of Ankara University, 2005)

9. Being and Knowledge: The Instruments of Enlightenment (Ankara 2008).

10. Man on the Hills of Steep Path, Ankara 2012.

11. Religion and Religious People in Contemporary World, (Ankara, 2012).

12. Kalam (Muslim Philosophical Theology) (ed.), (Ankara, 2012).

13. Principles of Islamic Creed (ed.), (Ankara, 2013).

Edition Critique:

 1. Tabsiratu’l-Edille fi Usuli d’Din li Abu’l Muin an-Nesefi, (Laying Arguments for the Fundamental of Religion by Abu’l Muin an-Nasafi) second volume (Ankara, 2004)Articles

1.“Social Theology: Human Contribution to the Existential Process”,  Islamiyat, vol. 2, no: 1,  January-March 1999 (pp. 85-112).

2.“The Idea of Universality and Its Reflections in the Islamic World” Periodical of Divinity Faculty, vol:XXXV, Ankara, 1996, (pp.507-519).

3.“The Concept of Social Change and Its Foundations”, Periodical of Divinity Faculty, Cilt.XXXVIII, Ank. 1998 (pp..309-332)

4.“Essentials Formating West’s Image of Islam”,  Islamic Image, TDV Publications, Ankara, 1996 (pp. 259-281).

5.“Universality of Islamic Thought”, Scientific Journal of Diyanet, vol.32, no.2, Ocak, 96 (pp.55-66).

6.“Impact of Rationalist Thought on Recent Qur’anic Interpretation” , Second Symposium on Qur’an”   4-5 November 1995. Ankara 1996) pp. 305-325.

7.“Encounter Between the Two Worlds: Relations Between Latin West and Muslim World in the Crusade Period”  Islamic Research Journalvol:15, no:1, 2002 and in Encyclopedia of Turks, vol: 6.

8.“The First Orientalist Studies in the Crusade Period”, Periodical of Divinity Faculty, cilt,  XLII.Ankara, 2001.

9. “Metaphysics as a Problematic and the Possibility of Non-Metaphysical Theology”,  in Current Credal Problems, ed. (Erzurum, 2002).

10. “Social theology: Functional Structure of Theology”, Current Theological Problems, (İzmir, 2000).

11. “The Religion-World Relation as a Theological Problem: An Evaluation, AUIFD, vol: XLIV.

12. “Constructive and Transmittive Elements of Civilizations between Violence and Reconcilation”, Düşünen Siyaset, n:17, 2003.

13. “An Obstacle to Existential Theology: Metaphysical Content and Method”, Düşünen Siyaset, n: 18, 2003.

14. “Experience, Language and Theology: Theological Interpretation of Religious Experience”,  The Journal of Tasavvuf, Year: 5, n: 13, 2004.

15. “Method in Theology: Challenges and Opportunities for Theology”,   (georgetown.edu/centers/woodstock/publications)

16. “History as the Objectification Realm of Divine Being: Theological Interpretation of History”, Düşünen Siyaset, year: 3, n:2, 2004.

17. “Contextualizing the Term ‘Religious Experience’ in Theological Discourse”, Islam and Christian Muslim Relations, vol: 15, October, 2004.

18. Pluralism and Christology  in a Postmodern Age: An Interview With Rroger Haight”, Tabula Rasa, year: 4, no: 11, 2004.

19. “Globalism and Transformatin in the Religious Values”, Religious Researches (Dini Araştırmalar), vol.6, no: 17, December, 2003.

20. “The Problematic of Discussion on the Conceptions of God”, in Conceptions of God and its Impact on Society, Sakarya, 2005.

21. “The Possibility of Demonstrating Human Capability Theologically” in Human Honour in Christian and Muslim Traditions, presented to a symposium held by Ankara and Osnabrück (Germany) Universities (Ankara, 2006).

22. “Aliya Izzat Begovic and Founding Volition of Islam”, KADER, 2009.

23. “Monotheism and Henoteism in Religions”, lectured at Munich Maximillan University, November 2008.

24. “Teaching Islam in Germany: Challenges and Opportunities”, (Eugen Biser Stiftung, Münih) (November,  Germany 2009)

25. “The Dispute Between Local and Universal in Religion” Journal of Theological Research, vol.8, No: 1, 2010.

26. “Religion of Truth vs Religions of Identity” Thessaloniki Aristotle University, (Thessaloniki, Greece 25th May, 2010)

27. Theology and Question of Violence in Religion”, NATO, Centre of Excellence Defence Against Terrorism, (Ankara, Mayıs 2010).
28. “Should the State have a Religion”. An essay on paper:

http://www.stargazete.com/acikgorus/devletin-dini-olur-mu-haber-255933.htm

Book Translation :

1. Modern Muslim Qur’an Interpretation, from  J. M.S Baljon (Ankara, 1994)

Article Translation:

1.“Some Theologians’ Conception of Shari’a” (Wilfred C. Smith, Islamiyat, (Special Issue for Shari’a) vol.1, no: 4, October-November 1998 (pp.87-107).

2.“The Origin of Muslim Theology” (From Joseph van Ess), Periodical of Divinity Faculty, vol. XLI, pp.399-425.

3.Mavlana Abu’l Kelam Azad (188-1958): Islam Lived and Perceived Within a Pluralistic Community” (From Christian Troll), Islamic Research Journal, vol. 7, no.1, Winter 1993-94 (pp.23-34)

4.Syed Ahmad Khan (1817-1898) and Reformation of Islamic Theology in 19. Century”, vol.8, no.1 (1995) (pp.35-64).

5.“Foundations of Socio-Political Pluralism From Islamic and Christian Perspectives”, Periodical of Divinity Faculty , Special Issue (2001)

6. “Christianity’s Conception of Jesus Christ and Its Relation to Islam” Islamiyat, Special Issue for Jesus Christ for 2000th anniversary,  January 2001.